වෙසක් ආසිරි..!2006


Graphic design by: Ramano

2 Response to "වෙසක් ආසිරි..!"

  1. Dinesh says:
    May 18, 2011 at 3:49 PM

    ලස්සනයි........

  2. Nuwan Says:
    May 22, 2011 at 9:18 PM

    Lassana adahasak akke...

Post a Comment

Show Emoticons