සමුගැන්මකට පසුදුකඳුර තුරුළු කර
දෑසග හිරවුණු
කඳුළු සමගින
සමුනොගෙන සමුගතිමි.

දැන් ඉතින්,
අඳුරු කළු තනිකමෙන්
දැවෙන හදවත පුරා
සක්මන් කරමි....

හද පතුලෙහි
නිධන් කෙරූ,
රුවන් මතකයන්
සොයන්නට.
විඳින්නට හිමින් සීරුවේ
එක බැගින් ගෙන.

මිටින් මුදාහළ
කිරිලියක සේ,
පියාඹන තුරු
නැවත සෙවණට


මුතු පබා
2010.10.11

(ලංකාවිත්ති - 2010.නොවැම්බර් කලාපය)

3 Response to "සමුගැන්මකට පසු"

 1. WildRose/SnowDrop says:
  February 22, 2011 at 5:39 AM

  Muthu...what a sad poem>> kadulu samagin Samunogena samugathemi...nicely written...keep up your good work dear

 2. Muthu Paba says:
  February 22, 2011 at 11:39 AM

  Tx! sis.. really appreciate your words dear :)

 3. Prasanna says:
  March 20, 2011 at 9:04 PM

  "Oftentimes we say goodbye to the person we love without wanting to. Though that doesn’t mean that we've stopped loving them or we've stopped to care. Sometimes goodbye is a painful way to say I love you"

Post a Comment

Show Emoticons