තනියට තරුමල්

2 Response to "තනියට තරුමල්"

 1. Anonymous Says:
  April 9, 2010 at 9:13 AM

  හෙහේ... මේකේ මේ කියන කතාව, බෝ කොළේට සම්බන්ඬයි වගේ නේද? මම වරදින්න විදියක් නෑ..

  Cos when I look at my life
  How the pieces fall into place
  It just wouldn't rhyme without you
  When I see how my path
  Seem to end up before your face
  The state of my heart
  The place where we are
  Was written in the stars....

 2. Muthu Paba says:
  April 9, 2010 at 9:18 PM

  හ්ම්.... හ්ම්....

Post a Comment

Show Emoticons