සමඟිය

2 Response to "සමඟිය"

 1. නිශාන්ත අනුරුද්ධ says:
  January 3, 2010 at 3:06 AM

  වචන ටිකයි.
  හැබැයි රහයි.....

  /බිඟුවා...!

 2. Muthu Paba says:
  January 3, 2010 at 9:57 PM

  :)

Post a Comment

Show Emoticons