සොඳුරු සිහිනය

2 Response to "සොඳුරු සිහිනය"

  1. Malinga says:
    January 4, 2010 at 3:25 PM

    ලස්සන නිර්මාණයක්. හැමදාම වගේ අපූරුවට ලියල තියනව. සිතුවමත් ලස්සනයි.

  2. Muthu Paba says:
    January 4, 2010 at 7:39 PM

    ස්තූතියි! මල්ලි....

Post a Comment

Show Emoticons