ආයු බෝ වේවා!


6 Response to "ආයු බෝ වේවා!"

 1. dulshan nawarathne says:
  April 15, 2014 at 4:25 AM

  මැකී ගොස් ලතැවිලී..
  පිපේවා හසරැලි..

  සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා..!

 2. Muthu Paba says:
  April 15, 2014 at 9:01 AM

  ඔබටත්.. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා! :)

 3. ගමයා says:
  April 21, 2014 at 7:20 AM

  ආයු බෝ වේවා !
  පබ කැළුම් දේවා !
  සුබ වසරක්ම වේවා !
  කව් මුතු පිපේවා !

 4. Muthu Paba says:
  April 21, 2014 at 6:37 PM

  ස්තූති වේවා
  ඔබටත් ගමයා
  එසේම වේවා!

 5. නෙරං says:
  April 24, 2014 at 6:46 AM

  අයුබෝ වේවා..!
  වාසනා වේවා..!

 6. Muthu Paba says:
  April 24, 2014 at 7:05 PM

  ස්තූතියි! නෙරං..

Post a Comment

Show Emoticons