යළි පමා වසන්තයට


4 Response to "යළි පමා වසන්තයට"

 1. Nuwan Says:
  April 15, 2013 at 6:06 PM

  Niyamai ;)

 2. Maduka Jayalath says:
  April 16, 2013 at 8:27 AM

  පමා වුවත් වසන්තය යළි එළැඹිය යුතු වේ විළිය මැඩ නිතැති කාලය...

 3. WildRose/SnowDrop says:
  May 1, 2013 at 3:33 PM

  Another wonderful poem sis..keep going

 4. Muthu Paba says:
  May 5, 2013 at 11:47 AM

  Malli, Ayiya, Sis.. Thank You! all.. :)

Post a Comment

Show Emoticons