සුවඳ ඇති මල්


4 Response to "සුවඳ ඇති මල්"

 1. WildRose/SnowDrop says:
  April 7, 2011 at 7:48 PM

  Dear sis, a very nice creation dear...post some more!

 2. Muthu Paba says:
  April 7, 2011 at 9:39 PM

  Thank you, sis.. :)

 3. තක්ෂිල says:
  April 9, 2011 at 7:23 AM

  සුළග හරිම සැහැල්ලුවෙන් යනකොට
  මල්පෙතිත් නැළවෙයි හෙමිහිට......

  අක්කේ තේරුමනම් පොඩ්ඩක් ගැඹුරුයිද මන්දා....

 4. Muthu Paba says:
  April 9, 2011 at 7:31 PM

  තේරුම ගැඹුරු ද මන්දා කීවේ, මල්ලිගේ පුංචි කවියෙද මගේ පුංචි කවියෙද..?

Post a Comment

Show Emoticons