තනියට නොතනියදහසකුත් දනන් මැද
හිතක්,
තනියම විඳින
හුදෙක් කලාව


මුතු පබා
2011.02.22

2 Response to "තනියට නොතනිය"

  1. Prasanna says:
    April 10, 2011 at 8:34 PM

    තනියට නොතනිය "SIRASA RADIO" 106.5

  2. Muthu Paba says:
    April 10, 2011 at 8:48 PM

    hehe.. oya kiwuwe..

Post a Comment

Show Emoticons