ළඟ එන වසන්තයවෙනදාට වැඩියෙන්
හිරු,
රැස් කළඹ
විහිදනා අපූරුව


මුතු පබා
2011.02.22

5 Response to "ළඟ එන වසන්තය"

 1. naddy says:
  March 5, 2011 at 5:18 AM

  ලස්සන කවි.
  මගෙ blog 1 www.naddyland.blogspot.com

 2. Muthu Paba says:
  March 5, 2011 at 8:38 PM

  ස්තූතියි! naddy.. ඔයාගෙ බ්ලොග් අඩවියටත් මම ඇවිත් යන්න එන්නම්කො.. :)

 3. WildRose/SnowDrop says:
  March 7, 2011 at 10:24 AM

  wow! great!

 4. Prasanna says:
  April 10, 2011 at 8:33 PM

  Hmmm ... too much UV ;-)

 5. Muthu Paba says:
  April 10, 2011 at 8:56 PM

  Tx.. Rose sis..:)

  & Prasanna AYIYA,.. shush..!

Post a Comment

Show Emoticons