පොරොන්දුවඇඟට පතට නොදැනී
කඩ කරපු ලස්සන


මුතු පබා
2007.10

3 Response to "පොරොන්දුව"

 1. Anonymous Says:
  February 21, 2011 at 10:38 PM

  ඇගට පතට නොදැනි...
  දුන්න ලස්සන...

 2. Muthu Paba says:
  February 22, 2011 at 4:26 PM

  :)

 3. ගමයා says:
  January 12, 2014 at 7:02 PM

  ඔබ අකුරු කරන පද වලින්
  මා සිත් ගත්ම
  පද පේලි දෙකක්......
  ඊටම ගැලපෙන
  ඩිජිටල් සිත්තම එක්කම.......
  ඔබට තුති....
  කැලඹුවාට මා සිත
  පිලිවෙලකට.............


Post a Comment

Show Emoticons