පොඩ්ඩයියාට

3 Response to "පොඩ්ඩයියාට"

 1. ayesha says:
  November 22, 2010 at 8:44 AM

  අපූරුයි අදහස

 2. Muthu Paba says:
  November 22, 2010 at 5:22 PM

  ස්තූතියි ! සොයුරිය :)

 3. Nuwan Pradeep Says:
  December 4, 2010 at 7:48 PM

  Wow... Niyamai akke... Godaaak lassanai......

Post a Comment

Show Emoticons