දුකක සීතල

සුළඟ ගස්වල හැප්පි හැප්පී
දුක කීවට කිසි වැඩක් නෑ
සීතල බෑම කියනවාලු
මගින් ආපසු හැරෙන්න

0 Response to "දුකක සීතල"

Post a Comment

Show Emoticons