සරදම


3 Response to "සරදම"

 1. ගමයා says:
  March 2, 2015 at 6:52 AM

  විසිරී යන්නට තනද්දී දුරක්
  මඟ අවුරා ඇයි ඔබ විතරක්
  අමතක වුනාද
  ඔබ ගලක් නොවේ
  ගසක්......

 2. කුරුටු ගෑ ගී පවුර says:
  March 4, 2015 at 6:56 AM

  ඒහෙම තමයි.. කාටවත් ඉන්න දෙන්නෑනේ............

 3. WildRose/SnowDrop says:
  March 31, 2015 at 12:10 AM

  A wonderful poem...keep up your good work sis :-f

Post a Comment

Show Emoticons