හේමන්තයට බැරිවෙයිද....හේමන්තයට 
බැරිවෙයිද දන්නෙ නෑ-
සිසිරය 
මග ඇරල
කෙළින්ම,
වසන්තය 
කැඳවන්න.

2013.10.14

2 Response to "හේමන්තයට බැරිවෙයිද...."

 1. WildRose/SnowDrop says:
  October 31, 2013 at 6:17 AM

  Excellent sis..keep up your good work dear!

 2. Mahinda Tennakoon says:
  November 1, 2013 at 6:22 PM

  එකම දේ හැමදාම?
  එතකොට එපාවෙයි
  ඉඳ හි‍ට සිසිරයත්
  දකින්නට ඕනැ වෙයි
  එතකොට............

Post a Comment

Show Emoticons