කැමති ද....


3 Response to "කැමති ද...."

 1. Anonymous Says:
  June 15, 2013 at 5:08 PM

  හරිම ලස්සන කවි. බ්ලොග් එක කියවන්න කියවන්න ආසයි. අනාගත නිර්මාණ කරන්න සුභ පතනවා.

  තුෂාර විතාරණ - කුරැටු ගෑ ගී පවුර

 2. Muthu Paba says:
  June 16, 2013 at 3:28 AM

  ගොඩක් ස්තූතියි! තුෂාර..

 3. ගමයා says:
  January 6, 2014 at 7:32 PM

  අකමැතිද?

  හඬන හදවත
  සනසන හදවතට
  ඉඩදෙන්න....
  ලං වෙවී තව
  සනසන්න
  ඉඩදෙන්න.........

Post a Comment

Show Emoticons