සිහිනයක්(ම) වූ සිහින සිත්තම


ඉදුසමුවෙ සත් මහිම ගලපා
පුර හඳේ රන්කිරණ හා
ස්නේහයේ අරුමය කියා දුන්
සිහින සිත්තම බොඳ වුණා

පිපෙන්නට පෙර සුවඳ විදහා
මිහිරි හඳ ඇඳි රේඛා සොබා
හද විමන් දොරකඩ සතපවා
සිහින සිත්තම දුර ගියා

අහස් කුස දුර දිලෙන තරුවල
මිරිඟු දිය සඟවා තබා
වසන්තය හද ළඟට ගෙනැවිත්
සිහින සිත්තම ගොළුවුණා

ළවැලි මත ඇති මතක සළකුණු
දරා සිටියත් සැඩ සුළං නැගෙනා
සිනහකැන් අකා මකා සැහැසිව
සිහින සිත්තම නික්මුණා

සිතිජ ඉම්වල සිතුමිණි සඟවා
දුකඳුළු දස අත විසිරුවා
හද පවුරක රූ කැටයම් කොට එ්
සිහින සිත්තම ගිලිහුණා


2012.02.07

(ලංකාවිත්ති - 2012 අප්‍රේල් කලාපය)

My Heart Has..