අම්මා


අපි හිතමුහිතේ හැටියට 
හිතන්න
හිත හිතා නොයිඳ
හිතත් අරන්
හිතවත
ඔබ එන්න....


මුතු පබා
2013.06.20

හඬන සිතට ළා එළියක්ගැබ්බර වළාව
සිදුරු කරගෙන
හිරු එබෙයි
වෙනසක් නැතුව


මුතු පබා
2013.06.16