සුළඟට තරවටුවක්නවත්තනවද
ඔය හැමිල්ල
ගස්කොළන් වුණත්
කොච්චරක් නම්
නටන්නද!?


මුතු පබා
2012.06.30

නොදැන ගිය ගමනකයියක් ගහගෙන
සාන්තව දාන්තව
එක පෙළට
පාව ආ
මී දුම,
වේගයෙන්
දිව ආ
සුළඟට එකතුව
සුළඟ සමගම

පැන දුවනමුතු පබා
2012.06.17

කුරුමිණි Circus

පූසගෙ අඳෝනාව

අසම සම

අලුත් සිහිනඅබල දුබල
සිතුවිලි
අතරින් පතර
සුපිපිණු

හසරැලිය

දෙනෙතක

නොවැරදුණු
ලුණුදිය කැට
රිසි සේ

රස විඳින


මුතු පබා
2012.06.15

සැබෑ දුක

තත්පරෙන් තත්පරය

වැහි කුරුලු සාදය

හිරි හැර ලද
වැහි පොදෙන්
නිදිගැට ඇරගත්
කුරුල්ලෝ


අත්තෙන් අත්ත
හැරදා

බිමටැවිත්,
පියාපත් විදා
නටති


බල බලා හාත්පස
ගයති
කැඳවති
තවත්
බටිති මලිති


නිත්තෙන් ගයන
ගීත නවතා


ගයති වැස්සට
නැවත නැවතත්
නැවත නැවතත්

ප‍්‍රශංසා
තුති ගී


මුතු පබා
2012.06.06

(ලංකාවිත්ති - 2012 ජූලි කලාපය)


නොවිසා බැරිම තැන


බල්ලගෙ අහිංසක සිතුවිල්ල